Privacy Verklaring

Privacy verklaring VCCA

De Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (“VCCA”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De VCCA is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27337383. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de VCCA? Neem dan contact met ons op:

mr. S.M. Kingma, secretaris
Pels Rijcken
Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC Den Haag
Postbus 11756
2502 AT Den Haag
T: 070-5153762
E: sikke.kingma@pelsrijcken.nl

Doelen en rechtsgronden van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een goede uitvoering van de financiële- en ledenadministratie. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren en u te kunnen informeren over de VCCA en onze activiteiten. Bijvoorbeeld over de door de VCCA georganiseerde lezingen en congressen.

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de (lidmaatschaps) overeenkomst tussen u en de VCCA;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • toestemming.

Wij hebben op onze website een VCCA-ledenlijst staan met de contactgegevens van onze leden. Er is een gerechtvaardigd belang voor zowel onze leden als de rechtszoekenden om op een relatief eenvoudige wijze in één lijst te kunnen zien wie (aspirant-)lid is van de VCCA en welke van deze leden cassatieadvocaten zijn. De (persoons)gegevens op deze lijst zijn bovendien reeds openbaar via de website van de Nederlandse Orde van Advocaten en de websites van de advocatenkantoren. De aard van de persoonsgegevens zijn ook niet gevoelig: naam, kantoornaam, (zakelijk) e-mailadres en telefoonnummer en of u cassatieadvocaat bent. Hierdoor hebben wij een gerechtvaardigd belang om de ledenlijst te publiceren op onze website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam, voorletter(s) en achternaam;
 • Titulatuur;
 • Functie;
 • Bedrijfsnaam;
 • Contact- en factuuradres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Of u cassatieadvocaat bent;
 • Soort lidmaatschap;
 • Datum aanmelding;
 • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer (ten behoeve van de inning van de contributie);
 • Eventuele andere gegevens die u onverplicht aan ons heeft verstrekt.

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen.

Verwerking van uw persoonsgegevens door derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is in het kader van de hiervoor genoemde doelen.
Wij verwerken zelf geen gegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Ook verstrekken we geen persoonsgegevens aan partijen die persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerken.

Bewaartermijn

Wij verwerken uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van uw lidmaatschap van de VCCA, (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Beveiliging

Ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Zo maken wij gebruik van een https-website. Een SSL-certificaat is te herkennen aan een slotje en https:// in de URL.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt ons verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Bovendien kunt u ons verzoeken een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de publicatie van uw contactgegevens op de ledenlijst op onze website) en u kunt ons verzoeken uw gegevens over te dragen aan u of aan een opvolgende verwerkingsverantwoordelijke.

Wilt u gebruik maken van één van deze rechten? Neem dan contact met ons op via bovengenoemd contactadres. Wij kunnen u vragen om een kopie van een legitimatiebewijs om er zeker van te zijn dat uzelf een verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens doet.

Is een specifieke (deel van de) verwerking van uw persoonsgegevens door de VCCA gebaseerd op uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming met betrekking tot die verwerking altijd intrekken.

Klachten

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd en vastgesteld op 11 januari 2022.

©2024 | VCCA | Privacy Verklaring

Design & Realisatie: Pica2Studio

©2023 | VCCA | Privacy Verklaring
Design & Realisatie: Pica2Studio